Nederlands

Juridische informatie en Privacy-beleid

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zweinsteindigitaal.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Volgende domeinen vallen onder de gebruikersvoorwaarden van www.zweinsteindigitaal.com: www.ZweinsteinDigitaal.nl en www.HogwartsDigital.com. ZweinsteinDigitaal.com behoudt het recht de gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ZweinsteinDigitaal.com, J.K. Rowling, Bloomsbury, Scholastic Books, De Harmonie, Warner Bros of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ZweinsteinDigitaal.com de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan ZweinsteinDigitaal.com te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Slechts over één account te beschikken. Meerdere accounts per persoon zijn niet toegestaan.
  • Geen gebruik te maken van automatische programmas die voordelen kunnen opleveren tegenover het normale gebruik van de website (oa. autoclickers). Tevens geen gebruik te maken van fouten in de website om voordelen te verkrijgen. Indien je een fout vindt in de website ben je verplicht deze te melden, zoniet kan je de toegang tot deze website ontnomen worden.

Persoonsgegevens

ZweinsteinDigitaal.com verzamelt persoonsgegevens die op vrijwillige basis, door de gebruiker zelf, zijn opgegeven.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

ZweinsteinDigitaal.com kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ZweinsteinDigitaal.com-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Aansprakelijkheid van ZweinsteinDigitaal.com

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ZweinsteinDigitaal.com staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. ZweinsteinDigitaal.com is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. ZweinsteinDigitaal.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ZweinsteinDigitaal.com heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ZweinsteinDigitaal.com houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar de ZweinsteinDigitaal site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website ZweinsteinDigitaal.com is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZweinsteinDigitaal.com. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient ZweinsteinDigitaal.com onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van ZweinsteinDigitaal.com. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien ZweinsteinDigitaal.com reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan ZweinsteinDigitaal.com uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.